Základní informace o škole

Základní informace o škole

 • Adresa školy: Základní škola, Hornoměcholupská 873, 102 00 Praha 10 - Hostivař
 • Zaměření školy: výuka cizích jazyků, využívání digitálních technologií a zdravý životní styl
 • Telefon školy (ústředna): 274 016 522
 • Telefon školní družiny: 274 016 532, GSM 602 402 844
 • Telefon školní jídelny: 274 016 534
 • Telefon ředitelky školy: 274 016 523, GSM: 603 436 284
 • ID datové schránky: znjwjkc
 • E-mail: banovska@hornomep.cz
 • WWW stránky: http://www.hornomep.cz/

Vedoucí pracovníci školy

Ředitelka školy: Mgr. Jana Bánovská

Výchovný poradce: Šárka Strnadová

Preventista sociálně patologických jevů: Mgr. Jitka Janýrová

Vedoucí vychovatelka školní družiny: Jarmila Fiurášková

Vedoucí školní jídelny: Zdeňka Walterová

Ekonomka školy: Ing. Blanka Hamáčková

Hospodářka školy: Veronika Honskusová

Školská rada

a/ zákonní zástupci žáků    

b/ zástupci zřizovatele

Eva Horčičková

Pavel Pešek - předseda

Alena Šebková

Ing. Karel Strnad

c/ pedagogičtí pracovníci školy

d/ jednatel školské rady:

Bc. Jana Zelingerová Březinová, DiS.

Veronika Honskusová

Mgr. Andrea Kohoutová

 

Úřední hodiny (do 15:00 hodin)

a/ pondělí: Šárka Strnadová

d/ čtvrtek: Mgr. Jitka Janýrová

b/ úterý: Mgr. Ondřej Novotný

e/ pátek: Veronika Honskusová

c/ středa: Mgr. Jana Bánovská

 

Organizace školního roku

a/ prázdniny:

 • 26. a 27. 10. 2022 podzimní prázdniny
 • 23. 12. 2022 - 2. 1. 2023 vánoční prázdniny (vyučování začne 3. 1. 2022)
 • 3. 2. 2023, pololetní prázdniny
 • 6. 2. - 12. 2. 2023, jarní prázdniny
 • 6. 4. 2023, velikonoční prázdniny (7. 4. státní svátek, 10. 4. pondělí velikonoční)
 • 1. 7. - 31. 8. 2023, hlavní prázdniny
 • období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023
 

b/ třídní schůzky      

c/ pedagogické rady

* 12. září 2022

* 1. září 2022

* 9. listopadu 2022

* 9. listopadu 2022

* 17. dubna 2023

* 25. ledna 2023

d/ zápis do prvních tříd

* 17. dubna 2023

* 24. a 25. dubna 2023

* 26. června 2023

 

e/ vydání vysvědčení

 

 

* 31. ledna 2023

 

 

* 30. června 2023

 

 

       

Informace Sportovního klubu Horizont

SK HORIZONT bude v tomto školním roce otevírat následující sportovní oddíly:

* oddíly míčových her

* oddíly florbalu a hokejbalu

* oddíly pohybových her

* oddíly atletiky

* oddíl atletiky pro nejmenší

* oddíly volejbalu

Veškeré informace o činnosti Sportovního klubu HORIZONT: Mgr. Jiří Doutnáč - 730 119 425

Informace školní jídelny

 • přihlášku ke stravování si nový strávník vyzvedne v kanceláři a odevzdá nejpozději 24 hodin před dnem, kdy se začíná stravovat
 • současná cena obědů je 33.00 Kč (1. - 4. ročník) a 35.00 Kč (5. - 8. ročník), 37.00 Kč (9. ročník), strávníci si mohou vybírat ze dvou druhů jídel vždy na následující týden.
 • platba stravného se provádí trvalým příkazem z běžných bankovních účtů, v odůvodněných případech poštovní poukázkou, kterou je možné vyzvednout přímo na poště. Číslo bankovního účtu je 7034-2000901369/0800. Měsíční platba činí 588,- Kč
  (1. - 4. ročník), 630,- Kč (5. - 8. ročník) a 672,- Kč (9. ročník). Platby musí být připsány na účet školní jídelny nejpozději poslední den předcházejícího měsíce
 • výdej obědů je od 11.25 do 14.00 hodin
 • žáci používají k odběru stravy stravovací čipy; tento čip mají po celou dobu docházky do školní jídelny
 • v případě, že dítě čip zapomene, odebere si oběd v době mimo stravovací špičky
 • v případě, že strávník čip ztratí, bude mu po složení nové zálohy vydán čip nový; ztrátu musí okamžitě po zjištění nahlásit, aby byl výdej obědů na ztracený čip zablokován
 • na vyžádání lze mít k nahlédnutí přehled, zda strávník objednanou stravu skutečně odebírá
 • obědy je možné odhlásit nejpozději do 8.00 hodin téhož dne osobně v kanceláři školní jídelny, telefonicky na telefonních číslech školy a školní jídelny; stravu lze odhlásit i pomocí aplikace Strava.cz do 7,00 hodin také téhož dne; při odhlášení obědů je možné první den si odnést oběd ve vlastních nádobách; tímto způsobem budou obědy vydávány od 11.15 do 11.40 hodin. Z hygienických důvodů nelze oběd do vlastních nádob vydávat v jinou dobu; hromadné odhlášky (výlety, exkurze apod.) je nutné zabezpečit týden předem prostřednictvím třídního učitele
 • prázdniny se automaticky do stravného nezapočítávají, není je tedy nutno odhlašovat. Přeplatky za obědy jsou vráceny vždy pololetně v lednu a červenci na bankovní účty plátců stravného
 • připomínky, náměty a dotazy k zajištění stravování žáků lze předkládat vedoucí školní jídelny nebo vedení školy

Informace školní družiny

 • provoz v ranních hodinách je 6.30 - 7.45 hodin., žáci přicházejí do družiny nejpozději do 7.30 hodin; pro žáky, kterým začíná výuka v 9.00 hodin, je prodloužen provoz školní družiny v ranních hodinách do 8.45 hodin
 • odpolední provoz školní družiny je dělen následovně:

12.00 - 13.30 hod.: oběd

14.00 - 15.00 hod.: zájmová činnost/pobyt venku

12.30 - 14.00 hod.: polední klid

15.00 - 16.00 hod.: činnost zájmových kroužků

16.00 - 18.00 hod.: spojení do jednoho oddělení: příprava na výuku, zájmová činnost

 • zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby si vyzvedávají žáky z družiny před 14.00 hodinou, potom od 15.00 hodin; po včasné dohodě s příslušnou vychovatelkou je možné si vyzvednout ve výjimečných případech žáka i dříve
 • družina je v provozu po celý školní rok; její provoz bývá podle okamžitých podmínek upravován zejména v období školních prázdnin
 • zákonní zástupci se finančně podílejí na částečné úhradě neinvestičních nákladů na provoz družiny ve výši 400,- Kč za jeden měsíc; příspěvek se platí předem bankovním převodem na číslo bankovního účtu 6023-2000901369/0800 nebo poštovní poukázkou, zpravidla pololetně; poštovní poukázku je možné vyzvednout přímo na poště; za dobu nepřítomnosti dítěte v družině (pokud není nepřítomnost celý kalendářní měsíc) se příspěvek nevrací; platby musí být připsány na účet školní družiny nejpozději poslední den předcházejícího měsíce
 • omluvy nepřítomnosti žáka v družině – odchylky od docházky žáka nebo způsob odchodu sdělí vždy rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka příslušnému vychovateli písemně
 • při odchodu žáka z družiny vyčkají rodiče jeho příchodu ve vestibulu budovy - vedle vrátnice. K vyzvedávání dětí je na škole používán systém BELLhop, který je vyvinutý přímo pro školní družiny. Systém je založen na identifikačních čipech - čipových kartách
 • školní družina bude ve školním roce dle zájmu dětí otevírat zájmové útvary a kroužky: hudební, výtvarný, sportovní a dramatický

Třídní učitelé:

 • I. A - Mgr. Andrea Kohoutová
 • I.B – Mgr. Dana Turková
 • I. C - Mgr. Eva Straková
 • II. A -   Mgr.etMgr. Zuzana Máchová
 • II. B - Mgr. Barbora Valentová
 • III. A - PhDr. Irena Vitejčková
 • III. B - Mgr. Eva Bečvářová
 • III. C - Martina Pektorová, DiS.
 • IV. A - MgA. Magda Kalhousová
 • IV. B - Mgr. Dana Jírová
 • IV. C - Kristýna Kohoutová
 • V. A - Mgr. Jana Bánovská
 • V. B - Mgr. Alena Smržová
 • V. C - Mgr. Vladimír Žďárský
 • VI. A – Bc. Tereza Procházková
 • VI. B - Bc. Dominika Pohunková, DiS.
 • VII. A - Bc. Robert Řehák
 • VII. B - Mgr. Jitka Černovská
 • VII. C – Renáta Juristová, DiS.
 • VIII. A - Mgr. Zuzana Kozlová
 • VIII. B -  Ing. Miroslava Romanová
 • IX. A - Mgr. Ondřej Novotný
 • IX. B - Mgr. Romana Břendová
 • Přípravná třída - Jitka Hnátová