Základní informace o škole

Základní informace o škole 

Adresa školy: Základní škola, Hornoměcholupská 873, 102 00 Praha 10 - Hostivař

Zaměření školy: výuka cizích jazyků, využívání digitálních technologií a zdravý životní styl

Telefon školy (ústředna): 274 862 488, 274 862 354, 274 870 265, 274 862 639

Telefon školní družiny: 274 016 532, GSM: 602 402 844

Telefon školní jídelny: 274 016 534

Fax školy a školní jídelny: 274 016 553

ID datové schránky: znjwjkc
E-mail: zs@hornomep.cz

WWW stránky:  http://hornomep.cz/

Telefon ředitele školy: 274 016 523, GSM: 603 436 284

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Roman Tuček, hornomecholupska@dpopomocnik.cz

Číslo bankovního účtu školy: 2000901369/0800

Číslo bankovního účtu školní jídelny: 7034-2000901369/0800

- platby musí být připsány na účet školní jídelny nejpozději poslední den předcházejícího měsíce

Číslo bankovního účtu školní družiny: 6023-2000901369/0800

- platby musí být připsány na účet školní družiny nejpozději poslední den předcházejícího měsíce

 

Vedoucí pracovníci školy

Ředitel školy: Mgr. Jiří Doutnáč 

Zástupce ředitele školy: Mgr. Dagmar Vlková

Výchovný poradce: Mgr. Jana Bánovská

Školní metodik prevence: Mgr. Jitka Janýrová

Koordinátor školního vzdělávacího programu: Bc. Ondřej Novotný

Vedoucí vychovatelka školní družiny: Jarmila Fiurášková

Ekonomka školy: Ing. Blanka Hamáčková

Hospodářka školy: Veronika Honskusová

Vedoucí školní jídelny: Zdeňka Walterová

 

Školská rada

a/ zákonní zástupci žáků

Eva Horčičková

Alena Šebková

b/ zástupci zřizovatele

Pavel Pešek

Ing. Karel Strnad

c/ pedagogičtí pracovníci školy

Bc. Jana Březinová Zelingerová, DiS.

Mgr. Andrea Kohoutová

d/ jednatel školské rady:

Ing. Blanka Hamáčková

Úřední hodiny (od 14,00 do 15,30 hodin)

a/ pondělí: Mgr. Jitka Janýrová

b/ úterý: Mgr. Jiří Doutnáč

c/ středa: Mgr. Jana Bánovská

d/ čtvrtek:Mgr. Dagmar Vlková

e/ pátek: Ing. Blanka Hamáčková

 

Organizace školního roku

a/ prázdniny

 • 27. a 29. 10. 2021, podzimní prázdniny
 • 23 12. 2021 - 2. 1. 2022, vánoční prázdniny (vyučování začne 3. 1. 2022)
 • 4. 2. 2022, pololetní prázdniny
 • 14. 3. - 20. 3. 2022, jarní prázdniny
 • 14. 4. 2022, velikonoční prázdniny (15. 4. státní svátek, 18. 4. pondělí velikonoční)
 • 1. 7. - 31. 8. 2022 hlavní prázdniny
 • období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve středu 1. září 2022

b/ třídní schůzky

 • 13. září 2021
 • 8. listopadu 2021
 • 11. dubna 2022

c/ pedagogické rady

 • 1. září 2021
 • 8. listopadu 2021
 • 26. ledna 2022
 • 11. dubna 2022
 • 27. června 2022

d/ zápis do prvních tříd

 • 4. a 5. dubna 2022

e/ vydání vysvědčení

 • 31. ledna 2022
 • 30. června 2022

Informace Sportovního klubu Horizont

SK HORIZONT bude v tomto školním roce otevírat následující sportovní oddíly:

 • oddíly míčových her
 • oddíly pohybových her
 • oddíly atletiky
 • oddíly florbalu a hokejbalu
 • oddíl atletiky pro nejmenší
 • oddíly volejbalu

Veškeré informace o činnosti Sportovního klubu HORIZONT jsou k dispozici na samostatné www stránce na adrese www.hornomep.cz .

 

Informace školní jídelny

 • přihlášku ke stravování si nový strávník vyzvedne v kanceláři a odevzdá nejpozději 24 hodin před dnem, kdy se začíná stravovat
 • cena obědu je 28.00 Kč (1. - 4. ročník), 30.00 Kč (5. - 9. ročník) a 32,00 Kč (starší 15ti let). Strávníci si mohou vybírat ze dvou druhů jídel vždy na následující týden
 • platba stravného se provádí inkasem ze sporožirových účtů, trvalým příkazem z ostatních běžných účtů, v odůvodněných případech poštovní poukázkou, kterou je možné vyzvednout přímo na poště. Číslo bankovního účtu je 7034-2000901369/0800. Měsíční platba činí 588,- Kč (1. - 4. ročník), 630,- Kč (5. - 8. ročník) a 672,- Kč (9. ročník). Platby musí být připsány na účet školní jídelny nejpozději poslední den předcházejícího měsíce
 • výdej obědů je od 11.25 do 14.00 hodin
 • žáci používají k odběru stravy stravovací čipy. Tento čip mají po celou dobu docházky do školní jídelny
 • v případě, že dítě čip zapomene, odebere si oběd v době mimo stravovací špičky
 • v případě, že strávník čip ztratí, bude mu po složení nové zálohy vydán čip nový. Ztrátu musí okamžitě po zjištění nahlásit, aby byl výdej obědů na ztracený čip zablokován
 • na vyžádání lze mít k nahlédnutí přehled, zda strávník objednanou stravu skutečně odebírá
 • obědy je možné odhlásit nejpozději do 8.00 hodin téhož dne osobně v kanceláři školní jídelny nebo telefonicky na telefonních číslech školy a školní jídelny. Při odhlášení obědů je možné první den si odnést oběd ve vlastních nádobách. Tímto způsobem budou obědy vydávány od 11.25 do 11.40 hodin. Z hygienických důvodů nelze oběd do vlastních nádob vydávat v jinou dobu. Hromadné odhlášky (výlety, exkurze apod.) je nutné zabezpečit týden předem prostřednictvím třídního učitele
 • prázdniny se automaticky do stravného nezapočítávají, není je tedy nutno odhlašovat, při placení obědů jsou odhlášené obědy z nové platby odečítány.
 • ve školním roce, kdy strávník dosáhne věku 15 let, je přeřazen do vyšší věkové skupiny (cena obědu je 32,00 Kč)
 • připomínky, náměty a dotazy k zajištění stravování žáků lze předkládat vedoucí školní jídelny nebo vedení školy
 • objednávání obědů po internetu je možné uskutečňovat vždy minimálně s týdenním předstihem. Odhlášky se prostřednictvím internetu zadávají nejpozději do 7.00 hodin aktuálního dne

Informace školní družiny

 • provoz v ranních hodinách je 6.30 - 7.45 hodin., žáci přicházejí do družiny nejpozději do 7.30 hodin. Pro žáky, kterým začíná výuka v 9.00 hodin, je prodloužen provoz školní družiny v ranních hodinách do 8.45 hodin
 • odpolední provoz školní družiny je dělen následovně:

       12.00 - 13.30 hod.: oběd

       12.30 - 14.00 hod.: polední klid

       14.00 - 15.00 hod.: zájmová činnost / pobyt venku

       15.00 - 16.00 hod.: činnost zájmových kroužků

       16.00 - 18.00 hod.: spojení do jednoho oddělení: příprava na výuku, zájmová činnost

 • zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby si vyzvedávají žáky z družiny před 14.00 hodin, potom od 15.00 hodin. Po včasné dohodě s příslušnou vychovatelkou je možné si vyzvednout ve výjimečných případech žáka i dříve
 • družina je v provozu po celý školní rok; její provoz bývá podle okamžitých podmínek upravován v období školních prázdnin
 • zákonní zástupci se finančně podílejí na částečné úhradě neinvestičních nákladů na provoz družiny ve výši 400,- Kč za jeden měsíc. Příspěvek se platí předem bankovním převodem nebo poštovní poukázkou, zpravidla pololetně.  Poštovní poukázku je možné vyzvednout přímo na poště. Číslo bankovního účtu je 6023-2000901369/0800. Za dobu nepřítomnosti dítěte ve družině (pokud není nepřítomnost celý kalendářní měsíc) se příspěvek nevrací
 • omluvy nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo způsob odchodu sdělí vždy rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka příslušné vychovatelce písemně
 • při odchodu žáka z družiny vyčkají rodiče jeho příchodu ve vestibulu budovy - vedle vrátnice. Vychovatel žáka je povinen prokazatelným způsobem zjistit osobu, které je žák předán
 • školní družina bude ve školním roce dle zájmu dětí otevírat zájmové útvary a kroužky: hudební, výtvarný, sportovní a dramatický

Třídní učitelé ve školním roce 2021/2022

 • I. A -   Mgr.etMgr. Zuzana Máchová
 • I. B - Barbora Valentová
 • I. C - Mgr Dana Turková
 • II. A - Mgr Eva Straková
 • II. B - Bc. Eva Bečvářová, DiS.
 • II. C - Martina Pektorová, DiS.
 • III. A - Mgr. Andrea Kohoutová
 • III. B - Mgr. Dana Jírová
 • III. C - Kristýna Kohoutová
 • IV. A - Mgr. Jana Bánovská
 • IV. B - Mgr. Alena Smržová
 • IV. C - Mgr. Vladimír Žďárský
 • V. A - Julie Šmídová
 • V. B - MgA. Magda Kalhousová
 • V. C - Dominika Pohunková
 • VI. A - Mgr Věra Vondřičková
 • VI. B - Mgr. Jitka Černovská
 • VI. C - Mgr. Jan Kohout
 • VII. A - Mgr. Zuzana Kozlová
 • VII. B Ing. Miroslava Romanová
 • VII. C - Mgr. Lucie Richtrová
 • VIII. A - Bc. Ondřej Novotný
 • VIII. B - Mgr. Romana Břendová
 • IX. A - Jana Březinová Zelingerová, DiS.
 • Přípravná třída - Jitka Hnátová