Oblast finančních, rozpočtových záležitostí a hospodaření školy

  • zapojováním školy do projektů a grantů získávat finanční prostředky pro rozvoj činnosti školy ze státního rozpočtu, rozpočtu hlavního města Prahy a z evropských strukturálních fondů. Využívat možnosti získávání sponzorských darů od podnikatelských subjektů, široké občanské veřejnosti i rodičů; k tomu využívat konkrétních návrhů na použití těchto prostředků (vybavení učeben nadstandardními pomůckami, financování akcí a projektů školy)
  • pravidelně konkretizovat výhled nutných investičních akcí na svěřeném movitém a nemovitém majetku do roku 2015
  • zabezpečit odborné vedení problematiky podvojného účetnictví, jehož obsah odpovídá příslušným normám a právním předpisům. Analytiku účetní osnovy využít k přehlednému získávání okamžitých informací o ekonomice a hospodaření školy
  • dbát o výhodné uzavírání hospodářských smluv, o jejich přípravě včas informovat zřizovatele školy 
  • doplňkovou činnost zaměřit zejména na pronájmy tělocvičen, ale i dalších prostor školy především pro potřeby organizací zabývajících se výchovou a vzděláváním 
  • zabezpečit, aby doplňková činnost v žádném případě nenarušovala plnění hlavních úkolů školy