Oblast řízení a organizace práce školy, spolupráce s rodiči a veřejností

 • vytvářet předpoklady a podmínky k týmové práci všech učitelů, v řídící a organizační práci považovat za důležitý faktor spolurozhodování pracovníků školy; zabezpečovat podíl školního senátu, složeného se zástupců dětí jednotlivých tříd, na zkvalitňování práce školy, pravidelně vyhodnocovat připomínky a náměty z jeho jednání, o přijatých opatřeních informovat třídní kolektivy
 • zabezpečovat, aby učitel měl všechny podmínky k nerušené práci při vzdělávání a výchově dětí 
 • při hodnocení úrovně výchovně vzdělávací činnosti školy používat kvalitních a rozmanitých nástrojů pro sebehodnocení, jako jsou testy KALIBRO, SCIO, CERMAT, ale i dotazníky pro děti, rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky k organizaci a obsahu činnosti školy 
 • pro stanovení dlouhodobých i krátkodobých úkolů a hodnocení práce školy využívat SWOT analýzy 
 • v rámci možností školy zabezpečit, aby ve třídách byl odpovídající počet žáků, podle podmínek a charakteru vybraných vyučovacích předmětů dělit třídy na skupiny 
 • ke konzultacím o prospěchu a chování dítěte s rodiči zvát i samotného žáka, který má možnost se k hodnocení školy vyjádřit 
 • jednání komisí vzdělávacích oblastí a pedagogických rad využívat k získávání podnětů k neustálému zkvalitňování výchovy a vzdělávání žáků školy, a to za dodržení podmínky věcného a koncepčního jednání těchto orgánů školy
 • ve větší míře zapojovat rodičovskou veřejnost do každodenního života školy, k tomu využívat otevřených vyučovacích hodin a dnů otevřených dveří ve škole, akademií a výstav, účasti rodičů na akcích jednotlivých tříd i školy jako celku, projektových dnů, vedení zájmových kroužků, zajišťováním odborných kurzů a školení pro dospělé (výpočetní techniky, cizí jazyky, primární prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů apod.)
 • zabezpečit informační systém na škole, který bude informovat děti, rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky o aktuální situaci, hlavních úkolech, perspektivách školy a bude napomáhat dalšímu vzdělávání. K tomu využít zejména výpočetní techniky, www stránek včetně on-line přístupu, nástěnných tabulí, školního časopisu, ročenek a sborníků prací žáků, informačních zpravodajů, relací ve školním rozhlase, audio a videozáznamů ze života školy, týdenních a ročních plánů práce a akcí; k zajištění informačního systému na škole vytvořit INFOCENTRUM s knihovnou (žákovskou i učitelskou) a studovnou, do kterého budou mít přístup nejen děti, ale i ostatní zájemci z řad rodičovské, ale i občanské veřejnosti
 • zabezpečit zpřístupnění školy jako střediska volného času v odpoledních hodinách a o víkendech, organizovat vzdělávací kurzy a akce zájmového charakteru nejen pro děti, ale i pro ostatní zájemce 
 • na konci každého školního roku organizovat „Letní slavnost“ jako společné posezení s rodiči, dětmi a učiteli. Z této akce postupně vytvořit tradici zaměřenou na zlepšení komunikace mezi učiteli a rodiči
 • při řízení školy považovat za rozhodující dokument „Organizační řád školy“ se všemi kompetencemi, neustále jej inovovat, aby odpovídal skutečným potřebám školy
 • v organizační a řídící práci vycházet zejména z naplňování zřizovací listiny vydané zřizovatelem, tj. městskou částí Praha 15, a dodržování všech platných právních norem, týkajících se výchovy a vzdělávání dětí a postavení školy jako ekonomického a právního subjektu