Školní vzdělávací program

Název školního vzdělávacího programu: Základní škola Hornoměcholupská - škola třetího tisíciletí
Projednáno v pedagogické radě dne 20. 11. 2006 a ve školské radě 25. 4. 2007. Dokument nabyl platnosti dne 1. 9 .2007. Na základě zkušeností získaných při realizaci školního vzdělávacího programu v letech 2007 - 2011 došlo k jeho úpravám. Jde především o posílení týdenní hodinové dotace výuky matematiky, českého jazyka a literatury v 6. - 9. ročníku a o posílení výuky prvního cizího jazyka v 1. ročníku. Tyto změny a doplňky byly projednány v pedagogické radě dne 16. 4. 2012 a ve školské radě dne 11. 4. 2012 a nabývají platnosti od 1. 9. 2012. K dalším změnám došlo k 1. 9. 2013 a byly projednány v pedagogické radě dne 15. 4. 2013 a ve školské radě dne 18. 4. 2013.
Školní vzdělávací program byl zpracován v souladu s rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání

Charakteristika předmětů - 1. stupeň:
Dodatek charakteristiky předmětů (platnost od 1. 9. 2022)
Český jazyk
Anglický jazyk 
Matematika 
Informatika 
Prvouka 
Vlastivěda 
Přírodověda 
Hudební výchova 
Výtvarná výchova 
Tělesná výchova 
Pracovní činnosti 

Charakteristika předmětů - 2. stupeň: 

Na naší škole vyučujeme ve třech věkových obdobích v těchto předmětech:

1. věkové období (1. - 3. ročník):
Český jazyk 
1. ročník2. ročník3. ročník
Anglický jazyk 
1. ročník • 2. ročník3. ročník
Matematika 
1. ročník2. ročník3. ročník
Prvouka 
1. ročník2. ročník3. ročník • 
Hudební výchova 
1. ročník2. ročník3. ročník
Výtvarná výchova 
1. ročník2. ročník3. ročník
Tělesná výchova 
1. ročník2. ročník3. ročník
Pracovní činnosti 
1. ročník2. ročník3. ročník • 

2. věkové období (4. - 5. ročník):
Český jazyk 
4. ročník5. ročník
Anglický jazyk 
4. ročník5. ročník
Matematika 
4. ročník5. ročník
Informatika 
4. ročník • 5. ročník • 
Vlastivěda 
4. ročník5. ročník
Přírodověda 
4. ročník5. ročník
Hudební výchova 
4. ročník5. ročník
Výtvarná výchova 
4. ročník5. ročník
Tělesná výchova 
4. ročník5. ročník
Pracovní činnosti 
4. ročník5. ročník • 

3. věkové období (6. - 9. ročník):
Český jazyk - jazyková výchova 
6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník
Český jazyk - literární výchova 
6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník
Český jazyk - komunikační a slohová výchova 
6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník
Anglický jazyk 
6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník
Francouzský jazyk - druhý cizí  jazyk
8. ročník9. ročník
Německý jazyk - druhý cizí jazyk
8. ročník9. ročník
Matematika 
6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník
Fyzika 
6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník
Zeměpis 
6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník
Chemie 
8. ročník9. ročník
Přírodopis 
6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník
Dějepis •
6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník
Výchova k občanství 
6. ročník7. ročník9. ročník
Informatika 
6. ročník • 7. ročník • 8. ročník • 9. ročník •
Pracovní činnosti 
6. ročník • 7. ročník8. ročník
Hudební výchova 
6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník
Výtvarná výchova 
6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník
Tělesná výchova 
6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník
Výchova ke zdraví 
7. ročník8. ročník9. ročník •