Oblast lidských zdrojů

 • v rámci dalšího vzdělávání zabezpečit odborný růst pedagogických pracovníků, důraz klást zejména na vzdělávání v takových oblastech, které bezprostředně souvisejí s novým obsahem a formami práce při realizaci školního vzdělávacího programu. Při zajišťování kurzů a seminářů zvát odborníky a lektory do školy
 • vytvářet předpoklady k tomu, aby odborné kurzy a semináře byly také organizovány a vedeny pedagogickými pracovníky školy a tím docházelo k předávání zkušeností a neustálému hledání nových forem a metod práce při zabezpečování výchovné a vzdělávací strategie školy 
 • důraz položit vedle odborné kvalifikace zejména na pedagogické a psychologické zkušenosti učitelů 
 • práci komisí vzdělávacích oblastí zaměřit především na otázky metod práce ve výuce při realizaci školního vzdělávacího programu ana stanovení obsahových priorit v jednotlivých oblastech a předmětech 
 • prostřednictvím zapojení školy do programu SOCRATES umožnit učitelům rozvinout nové nebo zdokonalit stávající pedagogické dovednosti, poznávat odlišné systémy vzdělávání ostatních partnerských zemí a nové výukové metody, které budou inspirací pro zlepšení přístupu k výuce 
 • zapojením do programu SOCRATES získávat asistenty a lektory pro výuku cizích jazyků 
 • mít vždy jasné představy o tom, co od zaměstnanců, zejména pedagogických pracovníků, v konkrétních podmínkách a případech škola potřebuje. Stanovovat jasné, konkrétní a adresné pokyny. Za základ komunikace považovat dialog a dohodu
 • při zajišťování zájmové činnosti spolupracovat se Střední odbornou školou Futurum s.r.o., vyhledávat studenty vyšších ročníků jako vedoucí kroužků a zájmových útvarů
 • při přijímání nových pracovníků vycházet z předpokladu nutnosti stabilizace pedagogického sboru
 • zejména u vedoucích pracovníků školy neustále zabezpečovat základní orientaci v právních předpisech upravujících oblasti činnosti, které škola jako právní a ekonomický subjekt zabezpečuje
 • v souladu s platnými právními předpisy zabezpečit správnost postupu při nástupu nového pracovníka, ale ipři ukončení pracovního poměru, zabezpečit odborné vedení personální dokumentace a problematiky práce a mezd