Oblast výchovy a vzdělávání

 • zabezpečit, aby naplňování školního vzdělávacího programu bylo využíváno k propojení úsilí a zkušeností všech učitelů při vytvoření společného postupu k realizaci požadavků Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání na škole
 • společně s pedagogickými pracovníky školy působit na žáky, jejich rodiče, partnery školy při vysvětlování hlavních cílů školního vzdělávacího programu
 • zajistit, aby byly svobodně formulovány představy o nejvhodnější podobě vzdělávání na škole 
 • stanovovat jasné cíle při konkretizaci výchovné a vzdělávací strategie školy 
 • vzdělávací obsah upravovat s ohledem na potřeby žáků a podmínky školy, průběžně nově specifikovat očekávané výstupy a neustále konkretizovat výběr, rozčlenění a propojení učiva
 • rozvíjet vnitřní motivaci žáků a vést je k objektivnímu sebehodnocení; zabezpečit smysluplnost učiva a všech činností, vytvořit podmínky k tomu, aby děti měly možnost vlivu na průběh výuky a vzdělávání
 • ve výuce cizích jazyků se zejména zaměřit na využití řečových dovedností, slovní zásoby a schopnosti komunikovat v běžných situacích. Dále se zaměřit na porozumění cizojazyčného ústního projevu, na práci s jednoduchým literárním textem, na takové formy práce jako „cizí jazyk hrou“ (rozpočitadla, hry, písničky, básničky), čtení s porozuměním (využití časopisů, textů na internetu apod.), zvládnutí přiměřeného písemného projevu (vytvářet možnosti navazování korespondence se školami v zahraničí), na získávání zahraničních lektorů pro výuku cizích jazyků
 • zajistit provázanost výuky cizích jazyků na Společný evropský referenční rámec pro jazyky; pro hodnocení a sebehodnocení úrovně výuky využívat Evropského jazykového portfolia (jazykový pas, jazykový životopis a dossier) 
 • začátkem každého školního roku organizovat besedy ředitele školy s dětmi, v nichž se seznamují s cíli školy na daný školní rok a zároveň o nich diskutovat s možností je zpřesnit, pozměnit a doplnit podle svých představ
 • usilovat o harmonizaci mezilidských vztahů a vytváření příjemného a podnětného prostředí ve škole, v němž je vztah k dětem chápán a uplatňován jako vztah k partnerům a účastníkům vzdělávání a umožňuje jim učit se spolu a jeden od druhého 
 • pozitivně ovlivňovat zdraví dětí jako stav jejich tělesné, duševní a sociální pohody. Do každodenní práce školy zařazovat takové aktivity, které děti povedou k pozitivním změnám postojů k sobě a svému okolí, k vytváření vztahů s lidmi na základě důvěry a úcty, k osvojení dovedností řešit problémy a zvládat stres i k dodržování životosprávy
 • vést žáky k samostatnému a aktivnímu nalézání souvislostí, k variantnímu řešení problémů, k praktickému a účelnému rozhodování, tedy k dovednostem, které jsou pro ně podstatné jak v učení, tak v životě 
 • při hodnocení práce dětí nezdůrazňovat, co neumějí 
 • klást důraz na aktivitu, snahu a pokrok, poskytovat dětem příležitosti zažít každodenní úspěch. Na práci s chybou se zaměřovat jako na jev se zpětnou vazbou, nechápat jí negativně, ale jako výzvu k rozvoji 
 • naučit děti pracovat s chybou jako přirozenou součástí získávání poznatků a vědomostí 
 • při práci s textem se zaměřit na jeho kritické čtení a vnímání, na chápaní podstaty a objasňování cílů a pravidel psaného sdělení a identifikování základních orientačních prvků v textu 
 • zapojením školy do programu Socrates prohlubovat jazykové znalosti a dovednosti dětí a vztahy s dalšími evropskými zeměmi s Francií, Velkou Británií, Chorvatskem a Slovenskem, v této souvislosti se také zaměřit na poznání zvyků, kultury, způsobu myšlení, pochopení a respektování jejich odlišností 
 • naučit děti pracovat s informacemi, umět je vyhledávat a hledat mezi nimi souvislosti. Vést je k samostatné práci, umět si poradit se zadanými úkoly a zpracovávat samostatné projekty. Každá vyučovací hodina musí být kvalitní, pro děti zajímavá, mít přívětivou pracovní atmosférou 
 • zaměřit pozornost na prohlubování počítačové gramotnosti dětí, umožnit dětem získávat praktické a teoretické znalosti v ovládání výpočetní techniky a zlepšit tak jejich orientaci ve světě informací. Naučit je pracovat s internetem jako zdrojem informací a získat tak cennou dovednost učit se
 • dále rozšiřovat a zkvalitňovat výuku informatiky, využití ICT techniky v ostatních předmětech i zajištění přístupnosti osobních počítačů a internetu pro žáky mimo vlastní výuku 
 • důraz klást na propojování výuky s praktickými zkušenostmi dětí, využívat metodu projektového vyučování. Ve třídách I. stupně zavést „Den plný zábavy“, kdy žáci nemusí nosit do školy učebnice. Tento den bude sloužit k uvolnění přísunu nových informací. Výuka bude převážně soustředěna na estetické předměty – výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova. Tyto dny zároveň koncipovat jako projekty se zaměřením na určité téma, zařazovat do těchto dnů exkurze, tematické vycházky a návštěvy různých kulturních akcí
 • prostřednictvím ekologické výchovy zvyšovat povědomí o globálních problémech světa a místa svého působení, vychovávat ke globálnímu myšlení a odpovědnosti a promítání environmentálního chování do rozhodování o svých dalších aktivitách. Postupně zapojit všechny žáky a následně rodičovskou veřejnost do třídění odpadu. I nadále pořádat pravidelně exkurze do ekologického centra Toulcův dvůr. Do vyučování zařazovat přírodovědné přednášky, exkurze a návštěvy expozic v muzeích. Zapojit se do celostátních ekologických projektů a zabezpečit nabídku ekologických kroužků, volitelných předmětů a soutěží typu „Poznej a chraň!“
 • nabídkou širokého okruhu volitelných předmětů ve všech ročnících druhého stupně podporovat diferenciaci zájmů žáků. Tím umožnit větší respektování individuálních studijních předpokladů žáků, vyšší motivaci při studiu zvolených předmětů a vést žáky k osobní odpovědnosti za vlastní výběr předmětů. Do učebního plánu zařazovat volitelné předměty na základě zájmu žáků
 • práci školní družiny zaměřit zejména na volnočasové aktivity v zájmových kroužcích, které povedou k získávání vhodných vědomostí a dovedností, prostřednictvím hry probouzet u dětí vlastní tvořivost a rozvoj fantazie, vést děti k aktivnímu odpočinku
 • neustále zkvalitňovat vybavení odborných pracoven tak, aby dítěti práce v nich vytvářela prostor pro co nejsnazší získávání vědomostí a dovedností. Dosáhnout takového stavu, aby v každé třídě byla interaktivní tabule a osobní počítač s připojením k internetu. Ve všech třídách na prvním stupni vytvořit relaxační koutky, vytvářet podmínky pro aktivní odpočinek a relaxaci ve všech prostorách školy, k tomu využít i tělocvičen a školního hřiště
 • za důležitou součást vzdělávací, ale především výchovné činnosti školy považovat aktivní využití volného času dětí v zájmových útvarech, které svým obsahem navazují na výuku a zároveň slouží jako prevence patologických jevů. Jedná se zejména o zájmové útvary se zaměřením na tělovýchovu a sport, estetiku, dramatickou výchovu, cizí jazyk nebo rozšiřování kulturního rozhledu. Při realizaci tohoto důležitého úkolu úzce spolupracovat především se Střední odbornou školou Futurum s.r.o. a sportovním klubem Horizont
 • vést žáky k samostatnému organizování nejrůznějších akcí v době mimo vyučování, umožňovat jim realizovat jejich vlastní nápady, jejich tvořivost podněcovat organizováním nejrůznějších anket či formou „Dne nápadů“
 • v práci školy s talentovanými a nadanými dětmi se společně s učiteli zaměřit na jejich vyhledávání, zapojování talentovaných jedinců do olympiád a soutěží, do práce v zájmových útvarech a na jejich seberealizaci při vypracovávání odborných projektů a samostatných prací; úspěšné reprezentanty školy v nejrůznějších soutěžích oceňovat na jejich setkáních spojeným s krátkým posezením a drobným občerstvením
 • navázat na tradici školní sportovní ligy na prvním stupni formou projektového vyučování, těchto zkušeností využít i na druhém stupni
 • k prohloubení poznání žáků a vytváření lepších vztahů v třídním kolektivu uskutečňovat dny třídního učitele minimálně dvakrát v roce
 • zvyšovat pocit hrdosti na školu prostřednictvím vytvořené symboliky školy (školní píseň, školní vlajka, školní znak apod.)
 • v rámci výchovného poradenství zajišťovat poskytování odborných a poradenských služeb všem subjektům zapojeným do výchovně vzdělávacího procesu na škole, zabezpečovat odbornou péči o děti sociálně znevýhodněné a se specifickými poruchami učení i realizaci systému profesní orientace a výchovy k volbě povolání
 • při probírání učiva u žáků sociálně znevýhodněných a se specifickými poruchami učení zabezpečit tempo odpovídající věku a individuálním dovednostem a schopnostem, k tomu využít individuálních vzdělávacích programů, v maximální míře využívat názorných učebních pomůcek
 • preventivně předcházet výchovným problémům vytypováním problémových dětí, spoluprací s rodinou i důsledným sledováním školní docházky. V programu primární prevence sociálně negativních jevů klást především důraz na pozitivní využívání volného času dětí