Základní cíle a filozofie školy

  • vytvořit ze školy místo aktivního a radostného poznávání, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte i jeho právo na odlišnost a individuální tempo

  • vytvořit u dětí pozitivní vztah ke vzdělání, motivaci k dalšímu celoživotnímu vzdělávání, osvojení strategie učení, naučit se logicky uvažovat a řešit problémy, komunikovat, spolupracovat, respektovat práci druhých a poznat své reálné možnosti a usnadnit životní i profesní orientaci

  • vychovat kulturního člověka hledajícího smysl a kvality života, tvořivého a mravně odpovědného, ekologicky myslícího, chápajícího hodnotu zdraví, svobodně jednajícího, s touhou dále se vzdělávat a zlepšovat kvalitu svého života

  • rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami
  • zajistit bezpečné prostředí a pozitivní sociální klima, které jsou podmínkou kvalitního učení - vytvářet nabídku různých programů a aktivit záleží pouze na rozhodnutí a odpovědnosti dětí a jejich rodičů, jak této nabídky využijí
  • za důležitý předpoklad úspěšnosti výchovně vzdělávacího procesu na škole považovat spolupráci zejména s rodičovskou, ale i občanskou veřejností, a to jak prostřednictvím individuálních konzultací, tak i občanských sdružení
  • zaměřovat se na celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení a na systém mezilidských vztahů
  • dále rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájmem o vše, co s prací školy souvisí