Přípravná třída pro děti s odkladem povinné školní docházky

V příštím školním roce bude naše škola opět otvírat přípravnou třídu. Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti s odkladem povinné školní docházky a pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Tuto třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně deset dětí.
Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů, která je podložena doporučením školského poradenského zařízení a rozhodnutím o odkladu povinné školní docházky. Zápis do přípravné třídy se uskuteční ve v měsíci květnu 2023 obdobným způsobem jako zápis do prvních tříd. Kritéria pro přijetí do přijetí do přípravné třídy:
  1. Odklad povinné školní docházky a trvalý pobyt ve spádové oblasti školy
  2. Odklad povinné školní docházky a trvalý pobyt mimo spádovou oblast školy
  3. Poslední rok před zahájením povinné školní docházky a trvalý pobyt ve spádové oblasti školy
  4. Poslední rok před zahájením povinné školní docházky a trvalý pobyt mimo spádovou oblast školy
Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole. Cílem je vybavit dítě odpovídajícími dovednostmi a návyky (rozvoj řečových dovedností, samostatnosti, sociálních dovedností apod.).
Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější následující začlenění do vyučovacího procesu v první třídě, čímž se v důsledku předchází budoucím školním neúspěchům. Právě školní neúspěch může v řadě případů negativně ovlivnit další vývoj dítěte.
Organizace výuky se liší od mateřské školy. Samozřejmostí je snaha vyjít vstříc požadavkům rodičů na organizaci péče a respektovat individuální potřeby každého dítěte.
Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná.

Kritéria pro přijetí dítěte do přípravné třídy
· přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti školy
· přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s místem trvalého pobytu na území Prahy 15
· dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti školy
· dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu na území Prahy 15
· v případě nenaplněnosti přípravné třídy z hlediska počtu žáků mohou být přijímány i děti z jiné městské části

Nejčastější dotazy k přípravné třídě
Jaká je hlavní výhoda toho, že dám dítě do přípravné třídy?
Hlavní předností přípravné třídy je počet žáků, který umožňuje užší kontakt se základní školou a individuální přístup pedagoga, což může být pro určité procento dětí s odkladem zahájení povinné školní docházky jedinou možností, jak docílit toho, aby odklad splnil svůj účel.
Jaké děti se do přípravné třídy zařazují?
Hlavním smyslem je připravit na vstup do první třídy děti se sociálním nebo jazykovým znevýhodněním, se sníženou koncentrací pozornosti, s grafomotorickými obtížemi, s vadami řeči, se sníženou koordinací pohybu a s jiným znevýhodněním. Přípravná třída však nenahrazuje speciální vzdělávání pro děti se zdravotním postižením.
Počítá se přípravná třída do povinné školní docházky?
Nepočítá.
Jsou děti v přípravné třídě klasifikovány?
Nejsou. Na konci školního roku získá každé dítě stručné slovní hodnocení, ze kterého je zřejmé, s jakým výsledkem přípravnou třídu absolvovalo.
Co budou děti v přípravné třídě dělat?
činnost v přípravné třídě se mimo jiné zaměřuje na systematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole, přičemž cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky; rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá i jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev, koncentrace pozornosti a další. Vzdělávací program upravený v duchu těchto zásad zaručí snadnější následující začlenění do vyučovacího procesu v 1. třídě, čímž se v důsledku předchází budoucím školním neúspěchům.
Jaký je počet dětí v přípravné třídě?
Nejmenší počet dětí vychází ze školského zákona, v praxi se pohybuje v rozmezí deset až patnáct.
Jak máme postupovat v případě, že chceme dítě přihlásit do přípravné třídy?
Svoji vůli přihlásit dítě do přípravné třídy projevíte tím, že si podáte žádost o přijetí. Ta je ke stažení na webových stránkách školy www.hornomep.cz, případně ji obdržíte v kanceláři školy. Zde jsme připraveni pomoci Vám s potřebnými administrativními úkony. Další podmínkou je doporučující zpráva školského poradenského zařízení. V případě odkladu povinné školní docházky je nutné tuto skutečnost doložit rozhodnutím základní školy, kde byl odklad projednán. K zápisu do přípravné třídy je nutné dále přinést rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Byli jsme v poradně kvůli vyjádření ve věci odkladu školní docházky. Musíme s dítětem znovu do poradny kvůli výše zmíněné doporučující zprávě?
Doporučujeme kontaktovat poradnu za účelem dalšího postupu, každopádně lze předpokládat, že další účast dítěte při jednání s poradenským zařízením nebude nutná.
Kde je přípravná třída umístěna?
Přípravná třída je umístěna samostatně v přízemí učebnového pavilonu školy, což umožňuje v průběhu školního roku participaci dětí z přípravné třídy na běžném školním životě. Díky tomu je sledovaný efekt zřízení přípravné třídy (vyrovnání vývoje dětí) zvýrazněn a následný přechod do 1. ročníku zjednodušen.
V jakém termínu musím zažádat o zařazení do přípravné třídy?
Zápis do přípravné třídy na naší škole se koná v úterý 2. května 2023  od 14.00 do 17.00 hodin. Zápis je určen zejména dětem s odkladem povinné školní docházky.
Jak dlouho bude moje dítě do přípravné třídy docházet?
Dítě dochází do přípravné třídy jeden školní rok. Po zařazení do přípravné třídy dochází dítě jenom do ní, tedy nikoliv současně do mateřské školy.
Jak dlouhá je dopolední výuka?
Samotná výuka končí zpravidla v 11,50 hodin.
Musím si dítě po skončení dopolední výuky vyzvedávat?
Nemusíte. V případě zájmu může dítě docházet do školní družiny, která je v provozu do 18,00 hodin. Ranní družina je dětem také k dispozici, v provozu je od 6,30 hodin.
Jaká je výše školného?
Docházka do přípravné třídy je bezplatná. Rodiče pravidelně hradí pouze stravné ve školní jídelně - pokud dítě chodí na obědy; dále poplatek za školní družinu v případě, že školní družinu navštěvuje.
 
Odkazy:
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat telefonicky (274862488, 274862354) nebo prostřednictvím emailu banovska@hornomep.cz.