Základní informace o škole

Základní informace o škole 
Adresa školy: Základní škola, Hornoměcholupská 873, 102 00 Praha 10 - Hostivař
Zaměření školy: výuka cizích jazyků, využívání digitálních technologií a zdravý životní styl
Telefon školy (ústředna): 274 862 488, 274 862 354, 274 870 265, 274 862 639
Telefon školní družiny: 274 016 532, GSM: 602 402 844
Telefon školní jídelny: 274 016 534
Fax školy a školní jídelny: 274 016 553
ID datové schránky: znjwjkc
E-mail: zs@hornomep.cz
WWW stránky:  http://hornomep.cz/
Telefon ředitele školy: 274 016 523, GSM: 603 436 284
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Roman Tuček, hornomecholupska@dpopomocnik.cz
Číslo bankovního účtu školy: 2000901369/0800
Číslo bankovního účtu školní jídelny: 7034-2000901369/0800
- platby musí být připsány na účet školní jídelny nejpozději poslední den předcházejícího měsíce
Číslo bankovního účtu školní družiny: 6023-2000901369/0800
- platby musí být připsány na účet školní družiny nejpozději poslední den předcházejícího měsíce
 
Vedoucí pracovníci školy
Ředitel školy: Mgr. Jiří Doutnáč 
Zástupce ředitele školy: Mgr. Dagmar Vlková
Výchovný poradce: Mgr. Jana Bánovská
Preventista sociálně patologických jevů: Mgr. Jitka Janýrová
Koordinátor školního vzdělávacího programu: Bc. Ondřej Novotný
Vedoucí vychovatelka školní družiny: Jarmila Fiurášková
Ekonomka školy: Ing. Blanka Hamáčková
Hospodářka školy: Veronika Honskusová
Vedoucí školní jídelny: Zdeňka Walterová
 
Školská rada
a/ zákonní zástupci žáků
Dana Šťávová
Alena Šebková
b/ zástupci zřizovatele
Pavel Pešek
Ing. Karel Strnad
c/ pedagogičtí pracovníci školy
Mgr. Lenka Novotná
Mgr. Andrea Kohoutová
d/ jednatel školské rady:
Ing. Blanka Hamáčková
Úřední hodiny (od 14,00 do 15,30 hodin)
a/ pondělí: Mgr. Jitka Janýrová
b/ úterý: Mgr. Jiří Doutnáč
c/ středa: Mgr. Jana Bánovská
d/ čtvrtek:Mgr. Dagmar Vlková
e/ pátek: Ing. Blanka Hamáčková
 
Organizace školního roku
a/ prázdniny
 • 29. a 30. 10. 2020, podzimní prázdniny
 • 21 12. 2020 - 1. 1. 2021, vánoční prázdniny (vyučování začne 4. 1. 2021)
 • 29. 1. 2021, pololetní prázdniny
 • 1. 3. - 5. 3. 2021, jarní prázdniny
 • 1. 4. 2021, velikonoční prázdniny (2. 4. státní svátek, 5. 4. pondělí velikonoční)
 • 1. 7. - 31. 8. 2021 hlavní prázdniny
 • období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021
b/ třídní schůzky
 • 14. září 2020 (dle aktuální situace může být  zrušeno)
 • 9. listopadu 2020
 • 12. dubna 2021
c/ pedagogické rady
 • 1. září 2020
 • 9. listopadu 2020
 • 20. ledna 2021
 • 12. dubna 2021
 • 23. června 2021
d/ zápis do prvních tříd
 • 7. a 8. dubna 2021
e/ vydání vysvědčení
 • 28. ledna 2020
 • 30. června 2021
Informace Sportovního klubu Horizont
SK HORIZONT bude v tomto školním roce otevírat následující sportovní oddíly:
 • oddíly míčových her
 • oddíly pohybových her
 • oddíly atletiky
 • oddíly florbalu a hokejbalu
 • oddíl atletiky pro nejmenší
 • oddíly volejbalu
Veškeré informace o činnosti Sportovního klubu HORIZONT jsou k dispozici na samostatné www stránce na adrese www.hornomep.cz .
 
Informace školní jídelny
 • přihlášku ke stravování si nový strávník vyzvedne v kanceláři a odevzdá nejpozději 24 hodin před dnem, kdy se začíná stravovat
 • cena obědu je 27.00 Kč (1. - 4. ročník), 29.00 Kč (5. - 9. ročník) a 31,00 Kč (starší 15ti let). Strávníci si mohou vybírat ze dvou druhů jídel vždy na následující týden
 • platba stravného se provádí inkasem ze sporožirových účtů, trvalým příkazem z ostatních běžných účtů, v odůvodněných případech poštovní poukázkou, kterou je možné vyzvednout přímo na poště. Číslo bankovního účtu je 7034-2000901369/0800. Měsíční platba činí 567,- Kč (1. - 4. ročník), 609,- Kč (5. - 8. ročník) a 651,- Kč (9. ročník). Platby musí být připsány na účet školní jídelny nejpozději poslední den předcházejícího měsíce
 • výdej obědů je od 11.25 do 14.00 hodin
 • žáci používají k odběru stravy stravovací čipy. Tento čip mají po celou dobu docházky do školní jídelny
 • v případě, že dítě čip zapomene, odebere si oběd v době mimo stravovací špičky
 • v případě, že strávník čip ztratí, bude mu po složení nové zálohy vydán čip nový. Ztrátu musí okamžitě po zjištění nahlásit, aby byl výdej obědů na ztracený čip zablokován
 • na vyžádání lze mít k nahlédnutí přehled, zda strávník objednanou stravu skutečně odebírá
 • obědy je možné odhlásit nejpozději do 8.00 hodin téhož dne osobně v kanceláři školní jídelny nebo telefonicky na telefonních číslech školy a školní jídelny. Při odhlášení obědů je možné první den si odnést oběd ve vlastních nádobách. Tímto způsobem budou obědy vydávány od 11.25 do 11.40 hodin. Z hygienických důvodů nelze oběd do vlastních nádob vydávat v jinou dobu. Hromadné odhlášky (výlety, exkurze apod.) je nutné zabezpečit týden předem prostřednictvím třídního učitele
 • prázdniny se automaticky do stravného nezapočítávají, není je tedy nutno odhlašovat, při placení obědů jsou odhlášené obědy z nové platby odečítány.
 • ve školním roce, kdy strávník dosáhne věku 15 let, je přeřazen do vyšší věkové skupiny (cena obědu je 31,00 Kč)
 • připomínky, náměty a dotazy k zajištění stravování žáků lze předkládat vedoucí školní jídelny nebo vedení školy
 • objednávání obědů po internetu je možné uskutečňovat vždy minimálně s týdenním předstihem. Odhlášky se prostřednictvím internetu zadávají nejpozději do 7.00 hodin aktuálního dne
Informace školní družiny
 • provoz v ranních hodinách je 6.30 - 7.45 hodin., žáci přicházejí do družiny nejpozději do 7.30 hodin. Pro žáky, kterým začíná výuka v 9.00 hodin, je prodloužen provoz školní družiny v ranních hodinách do 8.45 hodin
 • odpolední provoz školní družiny je dělen následovně:
       12.00 - 13.30 hod.: oběd
       12.30 - 14.00 hod.: polední klid
       14.00 - 15.00 hod.: zájmová činnost / pobyt venku
       15.00 - 16.00 hod.: činnost zájmových kroužků
       16.00 - 18.00 hod.: spojení do jednoho oddělení: příprava na výuku, zájmová činnost
 • zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby si vyzvedávají žáky z družiny před 14.00 hodin, potom od 15.00 hodin. Po včasné dohodě s příslušnou vychovatelkou je možné si vyzvednout ve výjimečných případech žáka i dříve
 • družina je v provozu po celý školní rok; její provoz bývá podle okamžitých podmínek upravován v období školních prázdnin
 • zákonní zástupci se finančně podílejí na částečné úhradě neinvestičních nákladů na provoz družiny ve výši 400,- Kč za jeden měsíc. Příspěvek se platí předem bankovním převodem nebo poštovní poukázkou, zpravidla pololetně.  Poštovní poukázku je možné vyzvednout přímo na poště. Číslo bankovního účtu je 6023-2000901369/0800. Za dobu nepřítomnosti dítěte ve družině (pokud není nepřítomnost celý kalendářní měsíc) se příspěvek nevrací
 • omluvy nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo způsob odchodu sdělí vždy rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka příslušné vychovatelce písemně
 • při odchodu žáka z družiny vyčkají rodiče jeho příchodu ve vestibulu budovy - vedle vrátnice. Vychovatel žáka je povinen prokazatelným způsobem zjistit osobu, které je žák předán
 • školní družina bude ve školním roce dle zájmu dětí otevírat zájmové útvary a kroužky: hudební, výtvarný, sportovní a dramatický
Třídní učitelé ve školním roce 2020/2021
 • I. A - Mgr Eva Straková
 • I. B - Bc. Eva Bečvářová, DiS.
 • I. C - Martina Pektorová, DiS.
 • II. A - Mgr. Andrea Kohoutová
 • II. B - Mgr. Dana Jírová
 • II. C - Mgr. Dana Turková
 • III. A - Mgr. Jana Bánovská
 • III. B - Mgr. Alena Smržová
 • III. C - Barbora Valentová
 • IV. A - Julie Šmídová
 • IV. B - MgA. Magda Kalhousová
 • IV. C - Dominika Pohunková
 • V. A -  Kristýna Kohoutová
 • V. B Mgr.etMgr. Zuzana Máchová
 • V. C -  Mgr. Vladimír Žďárský
 • VI. A - Mgr. Zuzana Kozlová
 • VI. B Ing. Miroslava Romanová
 • VI. C - Mgr. Lucie Richtrová
 • VII. A - Mgr. Lenka Novotná
 • VII. B - Mgr. Romana Břendová
 • VIII. A - Jana Březinová Zelingerová, DiS.
 • IX. A - Mgr. Milan Kýpeť
 • IX. B -  Mgr. Jitka Černovská