Úvod

Motto: „Školu dětem, rodičům spokojenost, učitelům úctu“

 

Základní škola Hornoměcholupská je úplnou školou s prvním až devátým postupným ročníkem. Nachází se v pěkném prostředí nedaleko Hostivařského lesoparku a Hostivařské přehrady. Zřizovatelem školy je městská část Praha 15. Při zachování zaměření školy na rozšířenou výuku cizích jazyků považujeme za hlavní úkol formování školy jako prostředí, ve kterém je rozhodující individualita dítěte a ve kterém vládne pozitivní a vlídné klima. V tomto smyslu a v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání byl zpracován vlastní školní vzdělávací program s názvem „Základní škola Hornoměcholupská – škola třetího tisíciletí“. Je koncipován tak, aby chlapci a děvčata v průběhu devítileté školní docházky získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání. Řeší, co děti poznají z hlavních oblastí lidské kultury a jakými dovednostmi budou vybaveny, aby mohly dále pokračovat ve svém vzdělávání, dorozumívat se s lidmi a uplatnit se v životě. Školní vzdělávací program považujeme za „živý“ dokument, který bude pravidelně vyhodnocován, upravován, předěláván, bude potřebné domýšlet zejména nové vzdělávací strategie, mezipředmětové vazby, průřezová témata, projektové dny a učební osnovy. Vždy půjde především o to, aby se školní vzdělávací program stal jasným a zřetelným východiskem výchovně vzdělávací práce. Jeho naplňováním chceme dosáhnout takových změn, které se pozitivně projeví zejména při výuce.