Výchovné poradenství

V naší základní škole je realizován systém výchovného poradenství, v rámci kterého jsou poskytovány žákům a jejich zákonným zástupcům poradenské a konzultační služby. Jedná se převážně o prevenci výukových a výchovných obtíží, řešení školního neúspěchu, vytváření vhodných podmínek pro tělesný, psychický a sociální rozvoj osobnosti, prevenci rizikového chování, zmírňování důsledků případného zdravotního postižení, kariérové poradenství a pomoc v krizových situacích studentům a rodičům. Většinu těchto služeb poskytuje škola ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 10, Jabloňová 30, Praha 10, tel. 773740881 (PhDr. Ludmila Lipská), 773740882 (Mgr. Kristýna Růžičková)
 
Jednotlivé oblasti působení výchovného poradenství:
Poradenská činnost
 • poskytuje žákům i rodičům poradenskou činnost v oblasti výchovy a vzdělávání
 • spolupracuje s třídními učiteli a učiteli jednotlivých předmětů při práci s žáky s výukovými a výchovnými problémy
 • eviduje žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
 • je kontaktní osobou při návrhu na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně
 • ve spolupráci s třídními učiteli a vedením školy řeší výchovně vzdělávací problémy
 • spolupracuje s institucemi obracejícími se na školu v oblasti řešení problémů se žáky – pedagogicko-psychologické poradny, orgán péče o dítě aj.
 • vede písemné záznamy o žácích v poradenské péči
Informačně -prezentační  činnost
 • organizuje a koordinuje prezentaci školy při dnech otevřených dveří
 • zajišťuje aktuální informační materiály pro žáky a studenty, nástěnky a odkazy na webu školy

Kariérové poradenství

 • informuje o nabídce středních škol a přijímacích zkouškách
 • spolupracuje na organizaci motivačních besed s absolventy
 • spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou Praha 10

Spolupráce

 • poradenský tým – výchovný poradce, vedení školy a třídní učitel
 • s rodiči či zákonnými zástupci žáka
 • s ostatními vyučujícími školy
 • s institucemi a odbornými pracovišti v oblasti výchovného poradenství

Spolupráce se školním metodikem prevence

 • provádí konzultace ohledně ohrožených žáků a zabezpečuje kontakt s rodinou
 • ve spolupráci s metodikem sleduje sociálně patologické jevy na škole
 • spolupracuje při prevenci
Do výchovného poradenství je zahrnuta i péče o chlapce a děvčata se specifickými vzdělávacími potřebami. Jedná se především o žáky se specifickými poruchami učení (SPU). Tito žáci mohou být vzhledem ke svému oslabení při výuce zohledněni či integrováni. Při zohlednění je k jejich oslabení přihlédnuto komplexně, při integraci je také ke specifickým potřebám přihlédnuto komplexně a navíc jsou pro žáka vypracovány podle potřeby individuální vzdělávací plány (IVP) v konkrétních předmětech, kterých se oslabení bezprostředně týká. Pro zařazení do integrace či zohlednění je třeba splnit tyto podmínky:
 • Žák musí doložit své oslabení platným potvrzením z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) či speciálního pedagogického centra (SPC) ne starší jednoho roku.
 • Zpráva musí obsahovat potvrzení a závěr z psychologického a speciálně pedagogického vyšetření. Dále zpráva musí obsahovat dobu trvání její platnosti. Pokud tomu tak není, platnost potvrzení je automaticky 2 roky.
 • Toto potvrzení odevzdávají žáci, resp. jejich zákonní zástupci osobně do rukou výchovné poradkyně Mgr. Jany Bánovské.
 • Zákonní zástupci žáků jsou povinni (pokud zohlednění či integraci žádají) písemně požádat o zařazení do integrace či o zohlednění ředitele školy.
 •  Pokud je žádost oprávněná, rozhodne ředitel školy o zařazení do integrace či zohlednění.
 • Zákonní zástupci žáka obdrží rozhodnutí ředitele školy o jejich zařazení do integrace či zohlednění.
 • Bez platného potvrzení pedagogicko-psychologické poradny (PPP) či speciálního pedagogického centra (SPC) a bez písemné žádosti nelze přihlížet k oslabení či postižení a na žáka je pohlíženo jako na zcela zdravého bez specifických vzdělávacích potřeb.
Kontakt na výchovného poradce školy:
Jméno a příjmení: Mgr. Jana Bánovská
Telefonní spojení: 274 016 524, 274 862 488
Kancelář: 1. patro učebnového pavilonu školy
Přítomnost v odpoledních hodinách ve škole: středa 14,00 – 15,30 hodin v informačním centru školy tel. 274 016 554, linka 554.
Návštěvu lze také domluvit na jiný čas na uvedených telefonních číslech.
 
Kontakt na pedagogicko psychologickou poradnu pro Prahu 10:
Adresa: Jabloňová 30, 106 00 Praha 10
Kontaktní pracovník: PhDr. Ludmila Lipská Ph.D., psycholog a speciální pedagog
Telefonní spojení: 773 740 881
 
Kontakt na Pražskou pedagogicko psychologickou poradnu s.r.o.:
Adresa: Ohradní 420/20, 140 00 Praha 4 - Michle
Zaměření: psychologické, pedagogické a školní poradenství
Telefonní spojení: 603 513 949
E-mail: pppp@pppp.cz
 
Kontakty na speciálně pedagogická centra získáte kliknutím zde.
 
Právní a pedagogické poradenství
Adresa: Brdlíkova 188/8, 150 00 Praha 5
Adresa pro korespondenci: Weberova 213, 150 00 Praha 5
Kontaktní osoba: JUDr. Karel Kašpar
Telefonní spojení: 604 122 097