Změna v organizaci zápisu do prvních tříd pro školní rok 2021/2022

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 dojde ke změně v organizaci zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Zápis bude probíhat v měsíci dubnu a je určen dětem, kterým bude 6 let do 31. srpna 2021, tedy těm narozeným před 1. zářím 2015. Upřednostňujeme, pokud je to možné, podání žádosti k přijetí k základnímu vzdělávání bez osobní přítomnosti zákonného zástupce i dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem, pošta, schránka ve vestibulu hlavního vchodu učebnového pavilonu školy). Zápis je nutné potvrdit elektronicky v aplikaci, která bude k dispozici od 1. dubna 2021. Odkaz na tuto aplikaci naleznete na našich webových stránkách, také kliknutím zde.  Po správném provedení elektronické registrace Vám bude zaslán potvrzující e-mail, ve kterém obdržíte  registrační číslo žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání. Po elektronické registraci nám v korespondenci zašlete vyplněnou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku základní školy datovou schránkou (ID datové schránky: znjwjkc) nebo e-mailem s elektronickým podpisem (e-mailová adresa: zapis@hornomep.cz), poštou na adresu Základní škola, Hornoměcholupská 873, Praha 10 – Hostivař, PSČ 10200, popř. vhozením do označené schránky umístěné ve vestibulu hlavního vchodu do školy . Žádost o přijetí a dotazník také získáte ve formátu RTF na této stránce a je možné je po elektronické registraci zasílat od 1. do 30. dubna 2021. Rozhodnutí o přijetí nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole (u hlavního vchodu do učebnového pavilonu školy) a na webových stránkách školy do 14. června 2021. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly (ta  Vám budou zaslána v potvrzujícím e-mailu po registraci).

Obdobně bude zajištěno vyřizování žádostí o odklad povinné školní docházkyŽádost o odklad povinné školní docházky (k dispozici také níže) musí být doplněna doporučujícím vyjádřením školského poradenského pracoviště PPP nebo SPC (naskenovaný dokument) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (také naskenovaný dokument). Žádost včetně doporučujících vyjádření zašlete škole obdobným způsobem jako u zápisu s termínem do 31. května 2021.

Obdobně bude také probíhat zápis do přípravné třídy v termínu od 3. do 28. května 2021. Žádost o zařazení do přípravné třídy  (k dispozici také níže) musí být doplněna dokladem o odložení povinné školní docházky (naskenovaný dokument) a doporučujícím vyjádřením školského poradenského pracoviště - PPP nebo SPC (také naskenovaný dokument).

V měsíci červnu (datum bude stanoven dle aktuální situace) se uskuteční schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků. Na tuto schůzku s sebou přineste občanský průkaz a rodný list dítěte, které bude nastupovat do první třídy.

Poskytnuté údaje budou zpracovávány za účelem plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a jeho prováděcích předpisů, zejména za účelem vedení dokumentace školy a plnění povinností školy v souladu s § 16 školského zákona. Rozsah zpracovávaných osobních údajů vyplývá z § 28 školského zákona.

V případně nejasností se obraťte na Mgr. Jiřího Doutnáče, ředitele školy (tel. 274016523, e-mail: reditel@hornomep.cz) nebo Mgr. Dagmar Vlkovou, zástupkyni ředitele (tel. 274016525, e-mail: zastupce@hornomep.cz, zapis@hornomep.cz)

Virtuální prohlídku školy si můžete spustit kliknutím zde. Prohlídka se ovládá obdobně jako Google mapy.

Kritéria přijetí do ZŠ Hornoměcholupská:
1.       Trvalý pobyt ve spádové oblasti školy
2.       Sourozenec s trvalým pobytem na území Prahy 15 navštěvuje naši školu
3.       Trvalý pobyt na území Prahy 15
4.       Sourozenec z nespádové oblasti školy navštěvuje naši školu
5.       Děti z nespádové oblasti školy budou přijímány v případě nenaplněnosti z hlediska počtu žáků
 
Spádová oblast školy (ulice):
Bělinského, Brumovická, Bruslařská, Černyševského, Dolnoměcholupská – k.ú. Hostivař, Gercenova, Golfová, Herbenova, Hokejová, Hornoměcholupská – k.ú. Hostivař, Horolezecká, Hostišovská, K Lesoparku, K pérovně, Ke Kablu – k.ú. Hostivař, Kobylákova, Kozmíkova, Kunická, Kytínská, Lyžařská, Myšlínská, Na  Kozinci, Na Sedlišti, Na Vlastní půdě, Na Zkratce, Nad Botičem, Opravářská, Plukovníka Mráze, Pod Stanicí, Poslední 77, Proti Proudu, Průmyslová, Radiová – k.ú. Hostivař, Řepčická, Sáňkařská, Sklářská, Tenisová, U Břehu, U Dvojdomů, U Golfu, U Hostivařského nádraží 298, U Kabelovny, U Pekáren, U Potoka, V Nové Hostivaři, Voznická, Weilova, Za Botičem, Za Drahou, Zápasnická, Zápotoční.
 
Dokumentace k zápisu do prvních tříd s přípravné třídy ke stažení